• Primăria Municipiului Slobozia
  • Centrul Comunitar al Persoanelor in Varsta din Municipiul Slobozia
  • Centrul Multifunctional Bora

Protectia Copilului

Prestatii sociale pentru copiii și familiile aflate in dificultate.

Protectia Persoanelor Vârstnice

Servicii oferite prin Centrul Comunitar al Persoanelor Varstnice

Protectia Persoanelor cu Handicap

Acordam sprijin persoanelor cu dizabilitati fizice, mentale sau senzoriale.

Protectia Persoanelor fara Adapost

Oferim sprijin temporar sau nelimitat persoanelor aflate in dificultate.

Protectia Familiilor cu Venituri Mici

Sprijinim familiile ale caror venituri sunt sub minimul legal.

 COMUNICAT

 Start la depunerea solicitărilor privind acordarea de tichete sociale pe suport electronic pentru sprijin educațional 

 Începând cu data 31.08.2020, Direcția de Asistență Socială a Municipiului Slobozia demarează acțiunea de primire a solicitărilor pentru acordarea tichetelor sociale pe suport electronic pentru sprijin educaţional, în conformitate cu O.U.G. nr. 133/2020 privind unele măsuri pentru sprijinirea categoriilor de elevi cei mai defavorizaţi care beneficiază de sprijin educaţional pe bază de tichete sociale pe suport electronic pentru  sprijin educaţional  acordate din fonduri externe nerambursabile, precum şi unele măsuri de distribuire  a  acestora.

Potrivit acestui act normativ, copiii cei mai dezavantajați din învățământul de stat preșcolar (grădiniță), primar și gimnazial, fără sprijin material, cu venituri la  nivelul  veniturilor sociale minime acordate familiei acestora, beneficiază în anul școlar 2020-2021, de sprijin financiar acordat sub formă de tichet social pe suport electronic în cuantum de 500 de lei/an școlar.

Aceste tichete sociale emise pe suport electronic vor putea fi utilizate pentru achiziționarea de materiale școlare necesare frecventării școlii, constând în: articole de papetărie, caiete, stilouri, articole pentru pictură, ghiozdane și alte articole necesare în școli și grădinițe, precum și articole de vestimentație necesare frecventării școlii și grădiniței.

Destinatar final al acestui sprijin educațional este copilul, titularul tichetului social pe suport electronic pentru sprijin educațional fiind reprezentantul familiei, respectiv reprezentantul legal al copilului.

Condițiile de eligibilitate pe care trebuie să le îndeplinească solicitanții sunt următoarele:

-         să aibă domiciliul/reședința pe raza municipiului Slobozia;

-         venitul lunar net pe membru de familie realizat în luna iulie a acestui an să fie de până  la 1.115 lei (pentru elevii din ciclul primar și gimnazial) respectiv 284 lei (preșcolari)

-         să facă dovada înscrierii copilului la grădiniţă sau școală.

Pentru anul şcolar 2020-2021 cererile se depun de către reprezentantul familiei sau de către reprezentantul legal al copilului, în perioada 31.08.2020-04.09.2020, în intervalul orar 8-16.30 la sediul Direcției de Asistență Socială Slobozia - Str. Alexandru Odobescu nr. 1, Mun. Slobozia, Jud.Ialomița, însoţite de următoarele actele doveditoare:

-         acte de identitate ale părinților /repezentantului legal ( în original și copie);

-    documente  din care  rezultă calitatea de reprezentant legal, în original și copie, după  caz (hotărâre judecătorească de încredințare, încuviințare a adopției; dispoziția conducătorului Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția  Copilului/  hotărârea instanței de judecată pentru măsura plasamentului, hotărârea judecătorească  de instituire a tutelei/ dispoziția autorității tutelare, potrivit legii);

-         certificatele de naștere/cărțile de identitate ale copiilor (original și copie);

-         dovada înscrierii la grădiniță/ școală ;

-         certificat de căsătorie părinți în original și copie ( după caz) ;

-         certificat de deces părinte ( unde este cazul) în original și copie ;

-         acte doveditoare privind veniturile realizate de membrii  familiei, eliberate  de angajator, de organele fiscale sau de alte autorități competente, mandate poștale de plată, extrase de cont, decizii ori dispoziții de stabilire a drepturilor (după caz) ;

-         hotărârea judecătorească prin care soțul/soția este arestat/arestată preventiv pentru o perioada mai mare de 30 de zile sau execută o pedeapsă privativă de libertate și nu participă la întreținerea copiilor și, după caz, alte acte doveditoare privind componența familiei (după caz).

-         Cerere–Declaratie pe propria raspundere

Precizăm că, pentru beneficiarii de venit minim  garantat  conform  Legii  nr. 416/2001 cu modificările și completările ulterioare precum și pentru  beneficiarii  prevederilor Legii nr. 277/2010 privind alocația pentru susținerea familiei, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ce se regăsesc în evidențele Direcției de Asistență Socială Slobozia tichetele sociale pe suport electronic pentru sprijin educațional se acordă pe baza listelor întocmite în conformitate cu prevederile art. 4 alin. (5) O.U.G. nr. 133/2020, fără a fi necesară o altă solicitare din partea familiei.

Prima evaluare a cererilor depuse, însoțite de actele doveditoare se va realiza în perioada 07.09.2020-09.09.2020, urmând ca Direcția de Asistență Socială a Municipiului Slobozia să înainteze lista destinatarilor finali către Instituția Prefectului Județului Ialomița la data de 10.09.2020.

Direcția de Asistență Socială a Municipiului Slobozia are obligația de a actualiza lunar lista destinatarilor finali și de a o înainta Instituției Prefectului Județului Ialomița, ca  atare, sunt acceptate și solicitările depuse peste acest termen, aceste persoane urmând a se regăsi pe lista destinatarilor finali din luna următoare depunerii cererii.

Mențiunăm că suma de bani de pe tichetul social, aferentă unui an școlar va putea fi folosită timp de un an de zile de la data emiterii, numai pe baza actului de identitate al titularului, aceste tichete putând fi utilizate numai în anumite  magazine din raza localității de domiciliu a fiecărui titular de tichet. Lista cu aceste magazine va fi primită de către fiecare persoană, odată cu distribuirea tichetului.

Informații suplimentare se pot solicita și telefonic la numărul: 0243.231401 int. 171/172. 

 

 

------------------

 

Ajutor financiar pentru plata serviciilor oferite de bonă

 

 

 

Având în vedere Metodologia privind acordarea unui ajutor financiar familiilor pentru plata serviciilor oferite de bonă, aprobată prin HCL nr. 109/25.06.2020 în temeiul Legii nr. 35/2020, vă aducem la cunoștință următoarele:

Se acordă ajutor financiar familiilor cu copii de vârstă preșcolară (maxim 6 ani împliniți), cu domiciliul pe raza municipiului Slobozia, pentru plata serviciilor oferite de bonă.

Conform prevederilor art. 7, lit. a) și b) din Legea nr. 167/16.12.2014 exercitarea profesiei de bonă se poate realiza prin: 

1. furnizarea serviciilor în baza unui contract individual de muncă încheiat între bonă și o persoană juridică

 2. desfășurarea activității bonei ca persoană fizică autorizată în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 44/2008, privind desfășurarea activităților economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale și întreprinderile familiale, cu modificările și completările ulterioare.

De asemenea prin titlul oficial de calificare a bonelor se înțelege:

1. certificatul obținut în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulților , aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 375/2002, republicată

2. diploma, certificatul sau un alt titlu de bonă, recunoscute ori echivalate în conformitate cu prevederile Legii nr. 200/2004 privind recunoașterea diplomelor și calificărilor profesionale pentru profesiile reglementate din România, cu modificările și completările ulterioare (art. 5, alin. 2, lit. a și b. Legea nr. 167/16.12.2014).

Acest ajutor este condiționat de veniturile nete lunare pe membru de familie, care nu trebuie să depășească 3.500 lei, realizate în ultimile 6 luni anterioare datei solicitării acestuia.

 

Pentru mai multe informații vă rugăm să vă adresați Direcției de Asistență Socială Slobozia, situată pe strada Alexandru Odobescu, nr. 1, sau pe adresa de e-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

ANUNT

 

 Consiliul Judetean Ialomita a aprobat Prin Hotararea nr.159/27.11.2019 actualizarea Metodologiei de acordare a stimulentului financiar pentru copiii nou-nascuti.

Acordarea acestui stimulent s-a realizat incepand cu data de 7 mai 2019 pe baza unei metodologii care este anexa la Hotararea Consiliului Judetean Ialomita nr. 47/24.04.2019, Presedintele Consiliului Judetea Ialomita fiind imputernicit de plenul consiliului Judetean Ialomita sa aduca eventuale modificari ale acesteia. De la data inceperii acestui program de sustinere a natalitatii si pana in prezent, pe fondul intervenirii unor diverse situatii prezentate de potentialii beneficiari ai stimulentului , metodologia a fost modificata.

In acest context , a fost necesara actualizarea Metodologiei privind acordarea unui stimulent financiar pentru nou-nascuti care cuprinde toate modificarile aduse, precum si permiterea de depunere a cererilor privind acordarea stimulentului financiar pentru nasterile survenite dupa data de 7 mai 2019 pana la data de 31 decembrie 2019.

 

Metodologie de acordare a stimulentului financiar pentru copiii nou-nascuti (PDF)

 

ANUNT

“ Primaria Municipiului Slobozia va aduce la cunostinta ca in perioada 15 octombrie – 20 noiembrie 2018 puteti depune cererile pentru acordarea subventiilor pentru incalzirea locuintei, pentru a beneficia de ajutorul de incalzire pentru intregul sezon rece, noiembrie 2018 – martie 2019. Formularele le puteti ridica de la sediul DAS Slobozia din str. Al. Odobescu, nr.1, incepand cu data de 08.10.2018 .

            Beneficiaza de subventie persoanele singure si familiile cu venituri sub 615 lei pe membru de familie care nu au in proprietate mai mult de o locuinta, nu au autoturisme cu o vechime mai mica de 10 ani sau mai mult de un autoturism/motocicleta cu o vechime mai mare de 10 ani, nu au mai mult de 1000 m² teren intravilan sau 2 ha teren extravilan, depozite bancare mai mari de 3.000 lei si niciunul din celelalte bunuri prevazute in Anexa nr.2 din Normele metodologice. Aceasta anexa este afisata la sediul DAS.

         Dosarele se depun la sediul DAS. Solicitantii sunt rugati sa prezinte, in sustinerea cererii, actele enumerate in formular.”

 

         Precizam ca dorim trei difuzari pe zi, timp de 3  zile, incepand cu  05.10.2018.     

        

 

Va multumim!

 

 

 

AJUTOR PENTRU INCALZIREA LOCUINTEI CU GAZE NATURALE,

ENERGIE ELECTRICA SAU LEMNE

 SEZONUL RECE NOIEMBRIE 2017 – MARTIE 2018

 

            Pentru sezonul rece Noiembrie 2017 – Martie 2018, conform HG 559/2017, solicitantii de ajutor pentru incalzirea locuintei cu gaze naturale, energie electrica sau lemne, care nu sunt beneficiari de ajutor social sau alocatie de sustinerea familiei, trebuie sa completeze integral:

 Anexa nr 1, respectiv  CERERE - DECLARATIE pe propria raspundere pentru acordarea unor drepturi de asistenta sociala. (descarcati fisierul format pdf aici)

              In cazul in care solicitantul de ajutor pentru incalzirea locuintei este beneficiar de AJUTOR SOCIAL(VMG) sau de ALOCATIE PENTRU SUSTINEREA FAMILIEI(ASF), acesta trebuie sa completeze :

Anexa nr. 2respectiv CERERE - DECLARATIE pe propria raspundere pentru modificarea cererii de acordare a  unor drepturi de asistenta sociala sau pentru acordarea unor noi drepturi (descarcati fisierul format pdf aici)